eller lokal konto

Allmennytte

Prosjektene vi støtter må komme mange til gode. Da er de "allmennyttige".

Sparebankene i Norge gir en del av sitt overskudd til allmennyttige formål, herunder etablering og utvikling av kulturnæring. Dette som et supplement til privateid kapital og offentlige tilskuddsordninger. Ved tildeling av gavemidler til allmennyttige formål kreves ikke direkte gjenytelser.

Det viktigste kriteriet for støtte til allmennyttige formål er at tildelingen kan sies å komme mange til gode. Tildelinger av gavemidler til næringsvirksomhet skaper arbeidsplasser og genererer aktivitet for andre virksomheter i regionene. Dette legger basis for etablering og videreutvikling av næringsvirksomhet og næringssamarbeid som kommer samfunnet til gode.

Fremme av entreprenørskap, teknologiutvikling eller nettverks- og strukturbygging som kommer mange kulturnæringsaktører til gode, faller også inn under allmennbegrepet. Det kan også gis støtte til prosjekter som i utgangspunktet er et offentlig ansvar, hvis støtten kan bidra til å fremskynde gjennomføring av prosjektet. Rene privat- og bedriftsøkonomiske formål faller imidlertid utenfor. Det er en restriktiv holdning til å dekke løpende drift.