eller lokal konto

Privat kapital og kulturen

Mer privat kapital i kulturlivet vil etter vår vurdering kunne styrke både kulturen og samfunnsøkonomien. Men da må regjeringen lage incentiver og regelverk som gjør det logisk og lønnsomt for næringsliv og privatpersoner å rette kapital inn mot kulturlivet.
Kronikk i Dagens Næringsliv, Etter børs, 13 nov 2013. 
Av Bjørn Eirik Olsen og Bjørn Simensen

Dersom den nye regjeringen ønsker økte investeringer i for eksempel film, bør den innføre en incentivordning på linje med Island og andre land norsk filmindustri konkurrerer med, og på den måten sikre at filmproduksjon legger igjen penger og kompetanse i Norge. Dersom den ønsker en høyere grad av kultursponsing fra næringslivet, er skatteincentiver et effektivt virkemiddel. Og, dersom regjeringen ønsker flere og større private gaveordninger rettet mot kultur og kulturnæring, vil en gaveforsterkingsordning være en god og ubyråkratisk løsning.

Privat kapital bygger på andre erfaringer og kan operere smidig fordi den ikke er rammet inn på samme måte som de etablerte institusjoner. Men privat kapital er også forbundet med utfordringer. Av erfaring vet vi at kultur ofte rammes først dersom en bedrift må kutte kostnader. Med mer privat kapital i kulturlivet bør det derfor etableres løsninger som kan bidra til å opprettholde aktivitet ved konjunkturnedgang.

Videre er det tunge så vel som nisjepregede kulturfelt privat kapital ikke har forutsetninger for å gå inn i. Det er derfor nødvendig at regjeringen definerer de områder som primært er det offentliges ansvar og de områder der det legges bedre til rette for privat kapital.

Det er også viktig å erkjenne at produksjons- og markedsbetingelsene er forskjellige i ulike områder som film, musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst. Skal man utforme en ny politikk for mer privat kapital i kulturlivet, må den bygge på kunnskap om de ulike områdenes utfordringer og muligheter, med nyanserte virkemidler og incentivordninger. 

SE HELE KRONIKKEN I VEDLEGG UNDER.

Torsdag, november 14, 2013 - 09:34