eller lokal konto

Nye millioner til kulturnæringen i Nord-Norge

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har gjort sin andre tildeling av midler på til sammen 6,5 millioner kroner. Målområdet for denne tildelingen har vært film og scenekunst samt flerfaglige prosjekter. Det kom inn til sammen 87 søknader og det gis penger til 38 av disse.

Film og scenekunst er to vidt forskjellige bransjer, og det var interessant å se bredden av søknader som kom inn. Den potten som var satt av til film er mindre enn for de andre fagområdene. Det henger sammen med at det er satt av noen millioner kr til investering i spillefilm.Vel 50 % av søknadene kom fra Troms fylke. Det har en sammenheng med at mye av filmindustrien i Nord-Norge er konsentrert i Tromsø. Her har blant annet Filmverftet – et kontorfellesskap med nærmere 15 bedrifter – fått et tilskudd på 250 000 for å starte opp arbeidet med å organisere bedriftene under et felles varemerke.  Også på Helgelandskysten har vi støttet opp om et helt nytt initiativ for å samle kreftene innen film. Som for film er store deler av fagmiljøet konsentrert i Troms, med Radart-miljøet som har fått støtte i Sentrum. Men vi fikk også inn mange spennende søknader fra Nordland og Finnmark innen dans og teater som har fått støtte.

Det gis normalt ikke produksjonsstøtte. Prosjekter som vektlegger entreprenørskap, publikumsutvikling og samarbeid er prioritert. Men i motsetning til mange andre virkemidler, så kan Stiftelsen også gi støtte til infrastrukturer, noe som reflekteres i at det kom inn mange søknader fra private scener og visningssteder. I Nordland fikk tre scener 300 000 kr hver i tilskudd. Offentlig eide institusjoner kan bare få støtte dersom det kan bidra til å igangsette større satsinger eller nye virksomhetsområder. I denne søknadsrunden ble det gitt 500 000 kr til Halti Næringshage, fordi næringshagen koordinerer en rekke kulturnæringsaktører i prosjektet og fordi Stiftelsens midler bidrar til å utløse offentlig støt

"Det som er morsomt med kulturnæringen er det store personlige engasjementet som utøverne har i yrket sitt. I den kreative økonomien hele samfunnet er på vei inn i, så vil kreativitet og personlig engasjement bli et viktig konkurransefortrinn også for industri og servicevirksomhet. Her har andre næringer mye å lære av kulturnæringen", sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen. 

Fredag, juni 28, 2013 - 10:35