eller lokal konto

Ny runde med spennende søknader

Til søknadsfristen 1. oktober mottok vi til sammen 130 søknader innen litteratur, musikk og visuell kunst.

Dette er ca 10 % økning sammenliknet med tilsvarende utlysning i fjor. I kroner og øre er det imidlertid en nedgang fra 53 til 32 millioner kroner. Det tror vi har en sammenheng med at søkerne har sett hvilke beløp vi har gitt og tilpasset seg det. Det kom noen svært store søknader på flere millioner kroner i fjor som gjorde store utslag på søknadsbeløpet. 

Innen musikk har vi mottatt hele 60 søknader på til sammen 12,5 millioner kroner. Visuell kunst sto for nærmere 50 søknader på til sammen 14 millioner kroner. 18 søknader innen litteratur står på sin side for til sammen 4,4 millioner kroner. I tillegg har vi mottatt noen få tverrfaglige søknader. 

Ser vi på den geografiske spredningen, er Troms fylke fortsatt størst med 12,3 millioner kr, men med Nordland hakk i hæl med til sammen 11,6 millioner kroner. Søknadene fra Finnmark summerer seg opp til 5,5 millioner. Denne gangen er det ingen søknader fra Svalbard, dog er det noen søknader med aktiviteter der. Som tidligere kom det noen få søknader fra aktører som ikke er hjemmehørende i landsdelen (til sammen 2,4 millioner kroner). 

Resultatet fra søknadsbehandlingen vil annonseres i begynnelsen av desember.

Fredag, oktober 11, 2013 - 13:56