eller lokal konto

Innspillsmøter om filmfond - Tromsø, Mosjøen og Alta

Nordnorske produsenter som arbeider med spillefilm, animasjonsfilm, TV-serier og dokumentar kinofilm er invitert til et innspillsmøter omkring etablering av et nytt nordnorsk filmfond. Møtene holdes i Tromsø 18. september og Mosjøen 24. september. Dersom det er tilstrekkelig interesse for det vil det i tillegg holdes et innspillsmøte i Alta 25. september.

Filmmeldingen «En framtidsrettet filmpolitikk» signaliserer en sterkere satsing på regional filmproduksjon. Her legges det opp til en konsolidering av dagens seks regionale fond til to eller maksimum tre nye, sterke enheter. De som ikke er med i et av disse vil ikke kunne få statlige matchingsmidler.

De tre Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, som eier dagens fond, ønsker å svare på denne utfordringen. Landsdelsutvalget for kultur har derfor nedsatt et arbeidsutvalg som har fått i oppgave å foreslå en juridisk, organisatorisk, faglig og økonomisk modell for en mulig etablering av et nytt nordnorsk filmfond. Kulturnæringsstiftelsen, som lenge har jobbet for et samarbeid i nord og som vurderer å legge sin filmaktivitet inn i et nytt fond, er bedt om å lede arbeidsutvalget.   

Det legges opp til en bred drøfting av organisering og innretting av det nye fondet med bransjen. I samarbeid med Produsentforeningens avdeling i Nord-Norge er det allerede sendt ut invitasjon til mer enn 20 selskaper med nordnorsk forankring og aktivitet innen spillefilm, animasjonsfilm, TV-serier og dokumentar kinofilm.  

Alle nordnorske filmprodusenter som befinner seg innenfor det målområdet som Filmmeldingen antyder for de regionale filmfondene er velkomne til å komme med innspill. Skulle noen være glemt, så regner vi med at de tar kontakt når de hører om møtet.

OBS: Det forutsettes påmelding slik at vi kan tilpasse møterom og beregne antall bagetter siden møtet holdes i lunsjtiden fra elleve til ett. Påmelding til møtet skjer per epost til leder for arbeidsutvalget Bjørn Eirik Olsen: beo@snnstiftelsene.no. Møtet vil holdes i Fylkesbygget. Plassbegrensing kan føre til at det kun kan delta en person fra hvert selskap.  

I tillegg til møtet 18. september vil det holdes et mindre innspillsmøte i Mosjøen torsdag 24. september. Det vurderes også et møte i Alta dersom det er tilstrekkelig interesse for det. Det vil i så fall bli på Klekkeriet fra kl 12:00 til 13:30 fredag 25. september. Linn Henriksen vil være koordinator for møtet i Alta.  

Tirsdag, september 8, 2015 - 10:08