eller lokal konto

Filmfond Nord

Fra 1. januar 2016 har Kulturnæringsstiftelsen overført sin investeringsvirksomhet til Filmfond Nord

Kulturnæringsstiftelsen har over en treårsperiode investert 6,9 millioner kroner i til sammen 11 spillefilmer. Formålet har vært å utvikle og styrke norndnorsk filmindustri.

Våren 2015 la regjeringen frem sin filmmelding (Meld. St. 30 - En framtidsrettet filmpolitikk) som uttrykte et sterkere fokus på regionene og med et krav om konsolidering av eksisterende filmfond. Fra nordnorsk side svarte man på utfordringen. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg bestående av representanter fra de tre nodligste fylkene, ledet av Kulturnæringsstiftelsen. Utvalget la frem et forslag til et nytt fond eid av de tre nordligste fylkene, der Kulturnæringsstiftelsen bidrar med fondsmidler på nivå med fylkene. Det nye fondet ble vedtatt av de respektive fylkestingene ved utgangen av året, og Filmfond Nord var dermed en realitet.

Eierne og Kulturnæringsstiftelsen la inn til sammen 6 millioner kroner i fondskapital for 2016. I tillegg mottok fondet 4,9 milllioner kroner fra Kulturdepartementet. Tilsvarende bevilgninger er gjort for 2017 og 2018. Dermed har Filmfond Nord en samlet fondskapital til investeringer og utlviklingstiltak på nærmere 11 millioner kroner per år i perioden 2016 til og med 2018.

Søknader om investeringsmidler og støtte til utviklingstiltak skal rettes direkte til Filmfond Nord. Informasjon om fondet og om søknadsmuligheter finnes her.