eller lokal konto

Evalueringskriterier

Kun søknader som faller inn under stiftelsens formål og tilfredsstiller krav til allmennytte vil komme i betraktning. Disse vil vurderes etter følgende kriterier:

Faglig innhold
Her vil vi vurdere om prosjektets faglige innhold treffer prioriterte tema for utlysningen. Også orginalitet og grad av entreprenørskap vil kunne komme inn under faglig innhold, herunder innovative former for koblinger mellom fagområder, mot andre næringer og mot ny teknologi. Kulturnæringsstiftelsen vil imidlertid ikke gjøre en faglig kvalitetsevaluering, det er opp til søker å beskrive innhold og originalitet på en troverdig måte og også henvise til referanser (se eget punkt under). Det gis ikke støtte til faglig utvikling og øving.

Prosjektets potensial
Potensial er det mest komplekse, men også det viktigste evalueringskriteriet. Det kan dreie seg om bidrag til nye arbeidsplasser i kulturnæringen, kompetanseutvikling, nettverksbygging og varige strukturer. Det kan også dreie seg om nye former for markedsføring og distribusjon, eller visningsformer som når et nytt og bredere publikum. Ikke minst anses internasjonalt potansial som viktig. Videre vil også økonomiske ringvirkninger mot andre næringer telle med, samt andre samfunnsmessige, positive effekter lokalt og regionalt. Kunstens rolle som drivkraft i endringsprosesser, samt kunstnerisk aktivitet som innovativ agent i bedrifter er også interessant i denne sammenheng.  

Ved vurdering av potensial, så vil varige virkninger av prosjektet - utover selve prosjektperioden - være særdeles viktig. Prosjekter som retter seg mot utvikling av bærekraftige strukturer i samarbeid mellom mange aktører anses som svært positive. 

Prosjektleder og prosjektgruppe (CV, historikk, referanser)
Prosjektlederens og samarbeidspartnernes utdanning og historikk er viktig, og da med referanse til for eksempel tidligere produksjoner og prosjekter samt personer. Dette betyr ikke at nye aktører uten lang CV ikke kan vurderes, men da bør søker forankre prosjektet opp mot erfarne fagpersoner som kan fremstå som "garantister" for prosjektets substans og deltakernes kvalifikasjoner.

Gjennomførings- og finansieringsplan
Her vil vi se på om budsjettet og fremdriftsplan inneholder de nødvendige elementer og delaktiviteter for å nå prosjektets mål, og om det hele synes å være skrudd sammen på en optimal og ressurseffektiv måte. Det vil være spesielt viktig at tidsplanen synliggjør en avslutning innen utgangen av 2018. Der det er nødvendig vil vi kunne be om tilleggsdetaljer, og det kan også skje at vi ber om revidert plan og budsjett.

Vi vil bare kunne gi støtte til fullfinasierte prosjekter. Det gis ikke tilskudd til tidligere påløpte utgifter eller til driftsstøtte.